SzkołaSpecjalna Żary

Aktualności

Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

Przypominamy, o możliwości składania nowych wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2016/2017 - Termin składania wniosków upływa 29.07.2016.

Osoby, które chcą się starać o dowóz uczniów z miasta Żary do szkoły  proszone są o dopełnienie formalności w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żarach lub w punkcie podawczym wniosku wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

UPRAWNIENI DO DOWOZU DO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY (OŚRODKA):

 • Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.
 • Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.
 • Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 • WYMAGANE DOKUMENTY:

  Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców.

 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 • Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
 • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola.
 • Zaświadczenie ze szkoły (ośrodka) potwierdzające kontynuację nauki.
 •  

   

   

  serce1.png

   

   

  Podaruj 1% podatku

  STOWARZYSZENIE „ SERCE ZA SERCE”

  NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

  IM . M.  GRZEGORZEWSKIEJ

  W ŻARACH

   

   

  KRS    0000322913

  Bank BPH 66106000760000320001358293


  serce1.png

   

  Oferta edukacyjno-terapeutyczna Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

   

  Zespół wykwalifikowanych pedagogów i terapeutów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach swoim doświadczeniem i pracą od wielu już lat wspomaga rozwój uczniów poprzez szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Szkoła proponuje zajęcia z zakresu:

  • terapii logopedycznej - zajmującej się prawidłowym kształtowaniem mowy;
  • terapii neurologopedycznej, a więc rehabilitacją uszkodzeń neurologicznych mózgu;
  • terapii zaburzeń mowy metodami AAC – alternatywnymi i wspomagającymi sposobami porozumiewania się dla dzieci niemówiących;
  • terapii EEG Biofeedback - działającej w oparciu o fale mózgowe;
  • terapii metodą Tomatisa - stymulacją audio-psycho-lingwistyczną;
  • terapii integracji sensorycznej – nakierowaną na stymulację zmysłów;
  • rehabilitacji ruchowej – korygującej dysfunkcje zaburzonych narządów, niwelującej wady postawy;
  • gimnastyki korekcyjnej;
  • terapii behawioralnej – przeznaczonej dla dzieci ze spektrum autyzmu;
  • terapii pedagogiczno-psychologicznej;
  • terapii taktylnej.

  W naszej szkole prowadzone są zajęcia różnymi metodami: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu, Ośrodków Pracy, M. Montessorii, stymulacji polisensorycznej, kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, Knilla, Affolter, Frostig, Cepharta, dr Sally Goddard, a także masaż Shantala.

  U nas dzieci uczą się w klasach autystycznych, zespołach edukacyjno-terapeutycznych (dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym), zespołach rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim), klasach przysposabiających do pracy (dzieci niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym) i w klasach I-III szkoły podstawowej (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim). Od dwóch lat prowadzona jest również wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.

  Ponadto uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, Drużynie Harcerskiej, kołach: tanecznym, instrumentalnym, kulturalnym, turystycznym, plastycznym, religijnym, rekreacyjno-sportowych, matematycznym, SKS oraz informatycznym. Uczestniczą też w zajęciach na basenie i hipoterapii. A od tego roku są dziennikarzami i redagują gazetkę szkolną „Uśmiech dziecka”.

  Godnie reprezentują szkołę na różnego rodzaju przeglądach teatralnych, muzycznych czy też tanecznych.

  Szkoła była i jest organizatorem wielu interesujących i prestiżowych imprez międzyszkolnych i wojewódzkich. Jednymi z nich były Festiwale Piosenki Turystycznej „Turystyczna Włóczęga”, olimpiady przedmiotowe, a także kontynuowany od kilku już lat Regionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Bowlingu. Coroczne bale i koncerty charytatywne oraz warsztaty dla rodziców cieszą się dużą popularnością.

  Nasza placówka zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej, świetlicę oraz pyszne posiłki w szkolnej stołówce.

  Każdego roku podopieczni wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne organizowane przez wykwalifikowanych pedagogów.

  W 2010 roku byliśmy, przy współpracy z Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Żarach, organizatorami konferencji naukowej na temat: Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych.

  W latach poprzednich realizowaliśmy wiele projektów, ale najważniejszym był duży projekt Autostradą przez Łużyce. Środki unijne pozyskaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W szkole działa także Stowarzyszenie „Serce za serce”, które powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców.

  Celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów przy pomocy bogatych i różnorodnych metod i form pracy, ciekawych i innowacyjnych terapii, zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz kół zainteresowań.