SzkołaSpecjalna Żary

Aktualności

UWAGA

Dzień 12 listopada 2018 jest dniem ustawowo wolnym od zajęć. Tego dnia szkoła jest zamknięta.

 

 

 

Przypominamy, o możliwości składania nowych wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 - Termin składania wniosków upływa 31.07.2018.

Osoby, które chcą się starać o dowóz uczniów z miasta Żary do szkoły  proszone są o dopełnienie formalności w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żarach lub w punkcie podawczym - należy złożyć wnioskek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

ZAPRASZAMY

NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W DNIU 22.06.2018 o godzinie 9:00


 

DRODZY RODZICE!!!

Zbliżają się wakacje, w trosce o bezpieczny ich przebieg warto sprawdzić:

 • organizatora wyjazdu na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl;
 • w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując nr rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową;
 • wiedzę dot. substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych:
 • www.ore.edu.pl (Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji)

  www.kbpn.gov.pl (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

  www.dopalaczeinfo.pl

  www.narkomania.org.pl (poradnia internetowa)

 • dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12;
 • na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”.

   

 • Numery alarmowe:

  WOPR – 600 100 100

  GÓRSKIE NR RATUNOWE: 985 lub 601 100 300

  Warto pamiętać także o:

 • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
 • bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
 • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie n terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,
 • adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
 • sprawdzeniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.
 • Rodzicom i uczniom życzymy bezpiecznych wakacji !!!

   

  Szanowni Państwo,

  Inormujemy, że z dniem 02 czerwca 2017 roku uległ zmianie adres e-mail Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Żarach.

  Nowy adres e-mail do szkoły to szkola@zss-zary.pl

  Przepraszamy za utrudnienia.


  Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2017/2018

  Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

  Przypominamy, o możliwości składania nowych wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 - Termin składania wniosków upływa 31.07.2017.

  Osoby, które chcą się starać o dowóz uczniów z miasta Żary do szkoły  proszone są o dopełnienie formalności w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żarach lub w punkcie podawczym wniosku wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

  UPRAWNIENI DO DOWOZU DO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY (OŚRODKA):

 • Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.
 • Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.
 • Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 • WYMAGANE DOKUMENTY:

  Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców.

 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 • Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
 • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola.
 • Zaświadczenie ze szkoły (ośrodka) potwierdzające kontynuację nauki.
 •  

   

   

  serce1.png

   

   

  Podaruj 1% podatku

  STOWARZYSZENIE „ SERCE ZA SERCE”

  NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

  IM . M.  GRZEGORZEWSKIEJ

  W ŻARACH

   

   

  KRS    0000322913

  Bank BPH 66106000760000320001358293


  serce1.png

   

  Oferta edukacyjno-terapeutyczna Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

   

  Zespół wykwalifikowanych pedagogów i terapeutów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach swoim doświadczeniem i pracą od wielu już lat wspomaga rozwój uczniów poprzez szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Szkoła proponuje zajęcia z zakresu:

  • terapii logopedycznej - zajmującej się prawidłowym kształtowaniem mowy;
  • terapii neurologopedycznej, a więc rehabilitacją uszkodzeń neurologicznych mózgu;
  • terapii zaburzeń mowy metodami AAC – alternatywnymi i wspomagającymi sposobami porozumiewania się dla dzieci niemówiących;
  • terapii EEG Biofeedback - działającej w oparciu o fale mózgowe;
  • terapii metodą Tomatisa - stymulacją audio-psycho-lingwistyczną;
  • terapii integracji sensorycznej – nakierowaną na stymulację zmysłów;
  • rehabilitacji ruchowej – korygującej dysfunkcje zaburzonych narządów, niwelującej wady postawy;
  • gimnastyki korekcyjnej;
  • terapii behawioralnej – przeznaczonej dla dzieci ze spektrum autyzmu;
  • terapii pedagogiczno-psychologicznej;
  • terapii taktylnej.

  W naszej szkole prowadzone są zajęcia różnymi metodami: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu, Ośrodków Pracy, M. Montessorii, stymulacji polisensorycznej, kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, Knilla, Affolter, Frostig, Cepharta, dr Sally Goddard, a także masaż Shantala.

  U nas dzieci uczą się w klasach autystycznych, zespołach edukacyjno-terapeutycznych (dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym), zespołach rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim), klasach przysposabiających do pracy (dzieci niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym) i w klasach I-III szkoły podstawowej (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim). Od dwóch lat prowadzona jest również wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.

  Ponadto uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, Drużynie Harcerskiej, kołach: tanecznym, instrumentalnym, kulturalnym, turystycznym, plastycznym, religijnym, rekreacyjno-sportowych, matematycznym, SKS oraz informatycznym. Uczestniczą też w zajęciach na basenie i hipoterapii. A od tego roku są dziennikarzami i redagują gazetkę szkolną „Uśmiech dziecka”.

  Godnie reprezentują szkołę na różnego rodzaju przeglądach teatralnych, muzycznych czy też tanecznych.

  Szkoła była i jest organizatorem wielu interesujących i prestiżowych imprez międzyszkolnych i wojewódzkich. Jednymi z nich były Festiwale Piosenki Turystycznej „Turystyczna Włóczęga”, olimpiady przedmiotowe, a także kontynuowany od kilku już lat Regionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Bowlingu. Coroczne bale i koncerty charytatywne oraz warsztaty dla rodziców cieszą się dużą popularnością.

  Nasza placówka zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej, świetlicę oraz pyszne posiłki w szkolnej stołówce.

  Każdego roku podopieczni wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne organizowane przez wykwalifikowanych pedagogów.

  W 2010 roku byliśmy, przy współpracy z Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Żarach, organizatorami konferencji naukowej na temat: Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych.

  W latach poprzednich realizowaliśmy wiele projektów, ale najważniejszym był duży projekt Autostradą przez Łużyce. Środki unijne pozyskaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W szkole działa także Stowarzyszenie „Serce za serce”, które powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców.

  Celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów przy pomocy bogatych i różnorodnych metod i form pracy, ciekawych i innowacyjnych terapii, zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz kół zainteresowań.