SzkołaSpecjalna Żary

Aktualności

 

 

serce1.png

 

 

Podaruj 1% podatku

STOWARZYSZENIE „ SERCE ZA SERCE”

NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

IM . M.  GRZEGORZEWSKIEJ

W ŻARACH

 

 

KRS    0000322913

Bank BPH 66106000760000320001358293


serce1.png

 

Oferta edukacyjno-terapeutyczna Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

 

Zespół wykwalifikowanych pedagogów i terapeutów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach swoim doświadczeniem i pracą od wielu już lat wspomaga rozwój uczniów poprzez szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Szkoła proponuje zajęcia z zakresu:

 • terapii logopedycznej - zajmującej się prawidłowym kształtowaniem mowy;
 • terapii neurologopedycznej, a więc rehabilitacją uszkodzeń neurologicznych mózgu;
 • terapii zaburzeń mowy metodami AAC – alternatywnymi i wspomagającymi sposobami porozumiewania się dla dzieci niemówiących;
 • terapii EEG Biofeedback - działającej w oparciu o fale mózgowe;
 • terapii metodą Tomatisa - stymulacją audio-psycho-lingwistyczną;
 • terapii integracji sensorycznej – nakierowaną na stymulację zmysłów;
 • rehabilitacji ruchowej – korygującej dysfunkcje zaburzonych narządów, niwelującej wady postawy;
 • gimnastyki korekcyjnej;
 • terapii behawioralnej – przeznaczonej dla dzieci ze spektrum autyzmu;
 • terapii pedagogiczno-psychologicznej;
 • terapii taktylnej.

W naszej szkole prowadzone są zajęcia różnymi metodami: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu, Ośrodków Pracy, M. Montessorii, stymulacji polisensorycznej, kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, Knilla, Affolter, Frostig, Cepharta, dr Sally Goddard, a także masaż Shantala.

U nas dzieci uczą się w klasach autystycznych, zespołach edukacyjno-terapeutycznych (dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym), zespołach rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim), klasach przysposabiających do pracy (dzieci niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym) i w klasach I-III szkoły podstawowej (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim). Od dwóch lat prowadzona jest również wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Ponadto uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, Drużynie Harcerskiej, kołach: tanecznym, instrumentalnym, kulturalnym, turystycznym, plastycznym, religijnym, rekreacyjno-sportowych, matematycznym, SKS oraz informatycznym. Uczestniczą też w zajęciach na basenie i hipoterapii. A od tego roku są dziennikarzami i redagują gazetkę szkolną „Uśmiech dziecka”.

Godnie reprezentują szkołę na różnego rodzaju przeglądach teatralnych, muzycznych czy też tanecznych.

Szkoła była i jest organizatorem wielu interesujących i prestiżowych imprez międzyszkolnych i wojewódzkich. Jednymi z nich były Festiwale Piosenki Turystycznej „Turystyczna Włóczęga”, olimpiady przedmiotowe, a także kontynuowany od kilku już lat Regionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Bowlingu. Coroczne bale i koncerty charytatywne oraz warsztaty dla rodziców cieszą się dużą popularnością.

Nasza placówka zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej, świetlicę oraz pyszne posiłki w szkolnej stołówce.

Każdego roku podopieczni wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne organizowane przez wykwalifikowanych pedagogów.

W 2010 roku byliśmy, przy współpracy z Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Żarach, organizatorami konferencji naukowej na temat: Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych.

W latach poprzednich realizowaliśmy wiele projektów, ale najważniejszym był duży projekt Autostradą przez Łużyce. Środki unijne pozyskaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkole działa także Stowarzyszenie „Serce za serce”, które powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców.

Celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów przy pomocy bogatych i różnorodnych metod i form pracy, ciekawych i innowacyjnych terapii, zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz kół zainteresowań.