Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

1 lipca 2020

Przypominamy, o możliwości składania nowych wniosków na dowóz dziecka do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 – Termin składania wniosków od 27.07.2020 do 10.08.2020. Proszę o terminowe składanie dokumentów. Osoby, które chcą się starać o dowóz uczniów z miasta Żary do szkoły proszone są o dopełnienie formalności w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żarach lub w punkcie podawczym. Dokumenty niezbędne do przyznania dowozu: podanie wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

UPRAWNIENI DO DOWOZU DO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY (OŚRODKA):

  • Do najbliższej szkoły podstawowej – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.
  • Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
  • Do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.
  • Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Podanie rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców.
  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
  • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
  • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola.
  • Zaświadczenie ze szkoły (ośrodka) potwierdzające kontynuację nauki.