Sygnaliści

Sygnaliści

Załącznik nr 1 do
procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
Zespół Szkół Specjalnych w Żarach ul. Spokojna 2
68 – 200 Żary
Tel: (68) 470 6497
Email:  szkola@zss-zary.pl
 

KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy: Zgłaszanie naruszeń/ nieprawidłowości
I. Podstawa Prawna

Zarządzenie Dyrektora nr 21/2021/22 z dnia: 17.12.2021 r.

II. Opis ogólny

Niniejszy karta zgłoszenia służy do zgłaszania przez Pracowników i inne osoby rzeczywistych bądź potencjalnych naruszeń przepisów prawa unijnego określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r., etyki, procedur wewnętrznych obowiązujących w Zespole Szkół Specjalnych w Żarach lub wszelkich innych zauważonych nieprawidłowości, w szczególności konflikt interesów, korupcja, łapownictwo, pranie pieniędzy, kradzież, przewłaszczenie mienia. Procedura zakłada wprowadzenie możliwości poufnego i bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości występujących w Zespole Szkół Specjalnych w Żarach oraz ich skutecznego i szybkiego wyjaśniania.

III. Wymagane dokumenty

Wypełniona karta zgłoszenia

Wszelkie dokumenty stanowiące środki dowodowe na zgłaszane naruszenie

V. Termin załatwienia sprawy

W ciągu 7 dni urzędnik ds. zgodności rozpocznie rozpatrywanie zgłoszenia o czym zostaną Państwo poinformowani. Postępowanie nie będzie trwało dłużej niż maksymalnie 3 miesiące. Osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o jego zakończeniu i wyniku.

VI. Zespół Szkół Specjalnych

ul. Spokojna 2

68 – 200 Żary

VII. Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

VIII. Jednostka odpowiedzialna

Urzędnik ds. Zgodności Joanna Klimowicz

IX. Uwagi

Formy zgłaszania nieprawidłowości:

za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalisci@zss-zary.pl

w formie listownej na adres: . Zespół Szkół Specjalnych ul. Spokojna 2 68 – 200 Żary z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości”, „ stanowisko, o

którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 – do rąk własnych”, itp.,

osobiście lub telefonicznie do pracownika wyznaczonego w urzędzie/jednostce osoby (nr tel:68 470 64 97.). Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia lub protokołu.

poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach budynku przy ulicy Spokojnej 2,

poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego na stronie internetowej www.zss-zary.pl

E-mail będzie kierowany na dedykowaną skrzynkę mailową do wyznaczonej w szkole osoby.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach, tel: (68) 470 6497 mail: szkola@zss-zary.pl

2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach możliwy jest pod adresem email: maciejgesigora@wp.pl 3.Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń przepisów prawa, oraz wszelkich innych nieprawidłowości zaistniałych w Szkole.

Dane będą przetwarzane na podstawie:

•Art. 6 ust. 1 lit.,e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkie zadania, które wykonujemy wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.

4.Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy w której zostały zebrane i przechowywane będą przez okres maksymalnie 5 lat.

5.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizowaną sprawą lub po jej realizacji. Dostęp do Państwa danych będzie miał jedynie ,,Urzędnik ds. Zgodności’’ oraz osoby wskazane do rozpatrzenia sprawy. Administrator gwarantuje pełna anonimowość wobec osób co do których zgłaszana jest niezgodność.

6.Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

7.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.Podanie danych osobowych jest wymogiem warunkującym rozpatrzenie Państwa zgłoszenia. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością zagwarantowania ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami a w konsekwencji nierozpoznaniem sprawy.

Administrator danych

 Karta zgłoszenia

(załącznik do karty informacyjnej)

  1. Imię i nazwisko

……………………………………………………..………………………………………………………………………

  1. wskaż dogodny dla siebie kontakt ( np.: numer telefonu, adres mailowy)

………………………………………………………………………………………………………………………………..……

  1. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji

o nieprawidłowościach

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia

nieprawidłowości

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………….……

  1. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Wskazanie ewentualnych świadków

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się

pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………..……..

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

 

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały
Rzecznik Praw Obywatelskich

    * Pola obowiązkowe.