Terapia psychologiczno-pedagogiczna

Terapia psychologiczno-pedagogiczna

PSYCHOLOG

Zajęcia indywidualne z elementami terapii

Jest to forma pomocy dla uczniów doświadczających trudności w wielu obszarach funkcjonowania społecznego, która ma na celu poprawę funkcjonowania w środowisku (np. szkolnym, rodzinnym) oraz relacji z innymi ludźmi (na linii uczeń-rówieśnicy lub uczeń-domownicy), nabywanie oraz rozwijanie efektywnych form komunikacji, rozpoznawanie własnych uczuć oraz kontrolowania emocji – szczególnie negatywnych. Pomocą psychologiczną objęci są również uczniowie, którzy zagrożeni są lub doświadczyli przemocy fizycznej lub psychicznej, znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz znajdują się w grupie ryzyka związanej z szeroko rozumianymi zachowaniami negatywnymi oraz niedostosowaniem społecznym (np. nadużywanie alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, przemoc).

Psycholog w swojej pracy zajmuje się wymiarami funkcjonowania takimi jak:

  • zdolności poznawcze
  • osobowość
  • motywacja
  • sfera emocjonalno-społeczna

Głównymi formami pracy psychologa są:

  • Rozmowa (prowadzona z rodzicami lub opiekunami, członkami rodziny lub nauczycielami). Może mieć ona charakter porady lub konsultacji, podczas której psycholog poznaje istotę problemu oraz udziela informacji bliskim w celu poprawy relacji.
  • Wywiad zbierany od osób mających kontakt z osobą wymagającą pomocy.
  • Badania za pomocą narzędzi psychometrycznych (potocznie zwanymi „testami”).
  • Obserwacja, osoby wymagającej pomocy, zarówno podczas spotkań, w sytuacjach zadaniowych oraz w codziennym środowisku.

Kiedy udać się do psychologa?

  • Kiedy czujesz, że Twoje problemy narastają i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić?
  • Kiedy odczuwasz dyskomfort, niepokój lub lęki
  • Kiedy nie radzisz sobie ze stresem lub masz trudności z kontrolowaniem emocji
  • Często wybuchasz płaczem bez powodu
  • Czujesz się cały czas przemęczony, źle sypiasz i masz wrażenie, że to może być spowodowane osobistymi problemami
  • Kiedy miewasz myśli o odebraniu sobie życia lub zrobieniu sobie krzywdy
  • Kiedy od dłuższego czasu odczuwasz smutek lub czujesz się bezwartościowy
  • Gdy czujesz się wykorzystywany

Psychologa możesz odwiedzić również gdy:

  • Chcesz coś zmienić w swoim życiu
  • Czujesz się osamotniony
  • Chcesz lepiej dogadywać się z osobami bliskimi
  • Wiesz, że masz trudności w niektórych sferach funkcjonowania i chcesz to zmienić

Co zyskujesz?

  • Fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów
  • Wsparcie oraz informacje zwrotne odnośnie
  • Bezpieczeństwo oraz dyskrecję

PEDAGOG

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Chcesz podzielić się swoją radością sukcesem.
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:

I. OGÓLNOWYCHOWAWCZE:

  • kontrola obowiązku szkolnego uczniów;
  • współpraca z nauczycielami;
  • współpraca z rodzicami;
  • współpraca z uczniami;
  • współpraca z instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży;
  • poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów;
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży;
  • organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom;

II. PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA

  • diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży;
  • podejmowanie działań zaradczych;
  • prowadzenie zajęć z młodzieżą – realizacja wybranych programów profilaktycznych;
  • organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień;
  • agresji, innych zagadnień wychowawczych;

III. INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNA

  • pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),
  • pomoc w trudnościach szkolnych – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych,
  • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
  • terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy,
  • obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

IV. POMOC

  • współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia socjalne),
  • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Spraw Rodzinnych i Nieletnich).

V. ORIENTACJA ZAWODOWA

  • m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu,
  • gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego,
  • udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym,
  • zajęcia z młodzieżą,
  • współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym
    oraz szkołami ponadgimnazjalnymi.

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały

    * Pola obowiązkowe.