Terapia psychologiczno-pedagogiczna

Terapia psychologiczno-pedagogiczna

PSYCHOLOG

Zajęcia indywidualne z elementami terapii

Jest to forma pomocy dla uczniów doświadczających trudności w wielu obszarach funkcjonowania społecznego, która ma na celu poprawę funkcjonowania w środowisku (np. szkolnym, rodzinnym) oraz relacji z innymi ludźmi (na linii uczeń-rówieśnicy lub uczeń-domownicy), nabywanie oraz rozwijanie efektywnych form komunikacji, rozpoznawanie własnych uczuć oraz kontrolowania emocji – szczególnie negatywnych. Pomocą psychologiczną objęci są również uczniowie, którzy zagrożeni są lub doświadczyli przemocy fizycznej lub psychicznej, znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz znajdują się w grupie ryzyka związanej z szeroko rozumianymi zachowaniami negatywnymi oraz niedostosowaniem społecznym (np. nadużywanie alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, przemoc).

Psycholog w swojej pracy zajmuje się wymiarami funkcjonowania takimi jak:

 • zdolności poznawcze
 • osobowość
 • motywacja
 • sfera emocjonalno-społeczna

Głównymi formami pracy psychologa są:

 • Rozmowa (prowadzona z rodzicami lub opiekunami, członkami rodziny lub nauczycielami). Może mieć ona charakter porady lub konsultacji, podczas której psycholog poznaje istotę problemu oraz udziela informacji bliskim w celu poprawy relacji.
 • Wywiad zbierany od osób mających kontakt z osobą wymagającą pomocy.
 • Badania za pomocą narzędzi psychometrycznych (potocznie zwanymi „testami”).
 • Obserwacja, osoby wymagającej pomocy, zarówno podczas spotkań, w sytuacjach zadaniowych oraz w codziennym środowisku.

Kiedy udać się do psychologa?

 • Kiedy czujesz, że Twoje problemy narastają i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić?
 • Kiedy odczuwasz dyskomfort, niepokój lub lęki
 • Kiedy nie radzisz sobie ze stresem lub masz trudności z kontrolowaniem emocji
 • Często wybuchasz płaczem bez powodu
 • Czujesz się cały czas przemęczony, źle sypiasz i masz wrażenie, że to może być spowodowane osobistymi problemami
 • Kiedy miewasz myśli o odebraniu sobie życia lub zrobieniu sobie krzywdy
 • Kiedy od dłuższego czasu odczuwasz smutek lub czujesz się bezwartościowy
 • Gdy czujesz się wykorzystywany

Psychologa możesz odwiedzić również gdy:

 • Chcesz coś zmienić w swoim życiu
 • Czujesz się osamotniony
 • Chcesz lepiej dogadywać się z osobami bliskimi
 • Wiesz, że masz trudności w niektórych sferach funkcjonowania i chcesz to zmienić

Co zyskujesz?

 • Fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów
 • Wsparcie oraz informacje zwrotne odnośnie
 • Bezpieczeństwo oraz dyskrecję

PEDAGOG

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:

I. OGÓLNOWYCHOWAWCZE:

 • kontrola obowiązku szkolnego uczniów;
 • współpraca z nauczycielami;
 • współpraca z rodzicami;
 • współpraca z uczniami;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży;
 • poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży;
 • organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom;

II. PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA

 • diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie działań zaradczych;
 • prowadzenie zajęć z młodzieżą – realizacja wybranych programów profilaktycznych;
 • organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień;
 • agresji, innych zagadnień wychowawczych;

III. INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNA

 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),
 • pomoc w trudnościach szkolnych – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych,
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy,
 • obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

IV. POMOC

 • współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia socjalne),
 • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Spraw Rodzinnych i Nieletnich).

V. ORIENTACJA ZAWODOWA

 • m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu,
 • gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego,
 • udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym,
 • zajęcia z młodzieżą,
 • współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym
  oraz szkołami ponadgimnazjalnymi.

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały
Rzecznik Praw Obywatelskich

  * Pola obowiązkowe.