Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Specjalnych (zss-zary.pl)

 • Data publikacji strony internetowej 30.09.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.12.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 19.11.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 23.11.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Klimowicz
 • E-mail: szkola@zss-zary.pl
 • Telefon: 68 470-64-97

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor zespołu Szkół Specjalnych w Żarach
 • Adres: Spokojna 2
  68-200 Żary
 • E-mail: szkola@zss-zary.pl
 • Telefon: 68 470 64 97

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach

 1. Budynek trzykondygnacyjny (parter, I, II, piętro).

Na II piętrze budynku mieści się internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żarach.  Budynek posiada 4  wejścia.

–  wejście nr 1 –  główne wejście do budynku przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

–  wejście nr 2 i 3 – 2 wejścia  dla uczniów dojeżdżających (autobusem szkolnym) bezpośrednio z parkingu.

– 1 wejście z tyłu budynku

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu głównym  do budynku (na zewnątrz, po lewej stronie) zamontowany jest dzwonek  na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego także przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Po skorzystaniu z dzwonka, do interesanta wychodzi pracownik obsługi szkoły, który udziela informacji dotyczącej załatwienia danej sprawy. Na parterze budynku (po prawej stronie od wejścia) znajduje się sekretariat szkoły, w którym można zasięgnąć informacji, gdzie należy daną sprawę załatwić.

 1. Budynek posiada windę z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją

głosową.

 1. Szerokość korytarzy budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom

poruszającym się na wózku.

 1. Wzdłuż korytarzy zamontowane są poręcze ułatwiające osobom niepełnosprawnym

poruszanie się po budynku.

 1. Na I piętrze w lewym skrzydle na poręczach znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 2. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób

niewidomych i słabowidzących.

 1. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku  brak pętli indukcyjnych.
 3. Przy budynku  znajduje się parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób

niepełnosprawnych.

 1. Placówka jest przyjazna osobom korzystającym z alternatywnych i wspomagających

metod komunikowania się. Drzwi pomieszczeń opisane są symbolami AAC.

 1. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego – surdopedagoga.
 3. W budynku jest możliwość korzystania z usług tyflopedagoga dla osób słabowidzących i

niewidomych.

 1. W budynku jest możliwość korzystania z usług oligofrenopedagoga dla osób

niepełnosprawnych intelektualnie.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • Możliwość powiększania wielkości liter,
 • Możliwość zmiany kontrastu,
 • Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

Zespół Szkół Specjalnych w Żarach dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej Zespół Szkół Specjalnych (zss-zary.pl) była zgodna na poziomie WCAG2.1.

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały
Rzecznik Praw Obywatelskich

  * Pola obowiązkowe.