Oferta edukacyjna i opiekuńcza szkoły

Oferta edukacyjna i opiekuńcza szkoły

Zespół Szkół Specjalnych w Żarach to miejsce wysokiej jakości świadczeń edukacyjno – terapeutycznych

MISJA SZKOŁY

„Nasze działania zmierzają do przygotowania uczniów i wychowanków do funkcjonowania w życiu społecznym wspierając ich wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb poprzez realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.”

WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół Specjalnych w Żarach to placówka nowoczesna, specjalistyczna, bezpieczna, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, odważnie podejmująca wyzwania edukacji na wysokim poziomie.

Jest przyjazna, pierwszoplanowe miejsce w niej zajmuje wychowanie. Ma na celu wszechstronny rozwój ucznia: intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny, duchowy i estetyczny, w zgodzie z wolą rodziców przy wsparciu nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz jej sojuszników.

OFERTA TOWARZYSZĄCA

 • Warsztaty dla rodziców;
 • Pomoc dydaktyczna, pedagogiczna, psychologiczna i opiekuńcza a także metodyczna;
 • Aktywny udział w życiu środowiska lokalnego – imprezy kulturalne, konkursy, festiwale, imprezy sportowe, happeningi, targi edukacyjne;
 • Wycieczki, biwaki, półkolonie;
 • Turnusy rehabilitacyjne;
 • Drzwi otwarte szkoły, tydzień autyzmu, dni diagnoz terapeutycznych;
 • Współpraca z instytucjami oświatowymi, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Poradniami Pediatrycznymi, Sądem, Policją, Strażą Miejską, Ośrodkami Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Świetlicą Terapeutyczną TPD, Domami Pomocy Społecznej, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Urzędami Gminy i wiele innych instytucji w przypadku potrzeby;
 • Stowarzyszenie „SERCE ZA SERCE” na rzecz uczniów Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej;
 • Realizacja projektów

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻARACH WCHODZĄ:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego wraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego wraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • ZESPOŁY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE – dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – dla dzieci od momentu urodzenia do czasu osiągnięcia wieku gotowości szkolnej.

 

DLACZEGO WARTO POSŁAĆ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY ?

ZAPEWNIAMY:

 • Specjalistyczne usługi dydaktyczne, terapeutyczne, psychologiczne każdemu uczniowi szkoły;
 • Codzienną opiekę pielęgniarską;
 • Pomoc doradczą rodzicom i prawnym opiekunom;
 • Bezpieczeństwo i opiekę na terenie placówki oraz podczas imprez organizowanych przez szkołę;
 • Dostęp do pełnej oferty szkoły każdemu dziecku uczęszczającemu do Placówki;
 • Współpracę z każdą instytucją wyrażającą chęć wspólnych działań;
 • Indywidualne podejście do każdego ucznia i wychowanka, oparte na wyrozumiałości, życzliwości, empatii zgodnie z mottem szkoły: „Nie ma kaleki jest człowiek”

PLACÓWKA OFERUJE NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:

 • Terapia pedagogiczna – rozwijająca funkcje poznawcze;
 • Terapia logopedyczna – zajmującą się prawidłowym kształtowaniem mowy;
 • Terapia neurologopedyczna – obejmującą rehabilitację uszkodzeń neurologopedycznych mózgu;
 • Terapia zaburzeń mowy metodami AAC- zajmująca się alternatywnymi i wspomagającymi sposobami porozumiewania się dla dzieci niemówiących;
 • Terapia EEG Biofeedback – działająca w oparciu o fale mózgowe;
 • Terapia metodą Tomatisa – czyli stymulacja audio-psycho- lingwistyczna;
 • Rehabilitacja ruchowa – koordynująca dysfunkcje zaburzeń narządów ruchu i niwelując wady postawy;
 • Gimnastyka korekcyjna;
 • Terapia behawioralna- przeznaczona dla dzieci ze spektrum autyzmu;
 • Terapia psychologiczno- pedagogiczna;
 • Terapia taktylna;
 • Terapia metodą stymulacji polisensorycznej

GŁÓWNE METODY PRACY STOSOWANE W SZKOLE TO:

 • Metoda Ośrodków Pracy;
 • Metoda Dobrego Startu;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • Metoda M. Montesorii;
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona;
 • Metoda Knilla;
 • Metoda F.Affolter;
 • Metoda M. Frostig;
 • Metoda N. C. Kepharta;
 • Metoda dr S. Goddard;
 • Masaż Shantala

MOCNĄ STRONĄ SZKOŁY JEST WYSOCE WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ:

 • oligofrenopedagodzy – sto procent kadry pedagogicznej
 • terapeuci
 • surdopedagodzy
 • logopedzi
 • neurologopedzi
 • logopeda – specjalista AAC
 • fizjoterapeuci
 • psycholog
 • pedagodzy
 • pielęgniarka.

NASZA SZKOŁA JEST POZYTYWNIE POSTRZEGANA W ŚRODOWISKU POPRZEZ:

 • Regularny nabór do Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy;
 • Wzrastający nabór na zajęcia wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka;
 • Pozytywną opinię rodziców;
 • Chęć współpracy ze strony rodziców;
 • Chęć współpracy ze strony instytucji edukacyjnych, poradni, stowarzyszeń, służby zdrowia, Policji, straży Miejskiej, sądu itp. instytucji;
 • Pozytywne opinie pracowników oświaty Placówek z terenu miasta i powiatu;
 • Zainteresowanie ze strony studentów chcących realizować w placówce praktyki i staże studenckie;
 • Chęć współpracy ze strony wykładowców lokalnych wyższych uczelni;
 • Szerokie grono ludzi „dobrej woli” chcących nieść pomoc szkole we wszelkich jej potrzebach;

SZKOŁA PODEJMUJE RÓŻNORODNE INICJATYWY NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO

 • Oferta edukacyjna wychodząca naprzeciw oczekiwaniom środowiska – np. wczesne wspomaganie, zespoły rewalidacyjno – wychowawcze;
 • Dni bezpłatnych diagnoz terapeutycznych;
 • Festyny rodzinne i informacyjne;
 • Specjalistyczne warsztaty;
 • Pokazowe zajęcia specjalistyczne;
 • Konferencje informacyjne i naukowe;

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI W ŚRODOWISKU

 • Placówki oświatowe i opiekuńcze na terenie miasta i powiatu – żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, specjalne ośrodki szkolno – wychowacze;
 • Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego;
 • Starostwo Powiatowe w Żarach – organ prowadzący;
 • Urząd Miasta w Żarach;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Żarach – organ nadzorujący;
 • Urząd Gminy Żary;
 • Urząd Gminy Lipinki Łużyckie;
 • Urząd Gminy Trzebiel;
 • Urząd Gminy Łęknica;
 • Stowarzyszenia: Radość życia i Dalej Razem;
 • Warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom pomocy, świetlica środowiskowa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
 • MOPS, GOPS;
 • Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach;
 • Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach;
 • Poradnie pediatryczne;
 • Oddział pediatryczny i noworodkowy;
 • Łużyckie Centrum Medyczne w Żarach;
 • Komenda Rejonowa Policji w Żarach;
 • Komenda Straży Miejskiej w Żarach;
 • Sąd Rejonowy w Żarach;
 • Zespół Kuratorów Sądowych;
 • Lokalni restauratorzy, sklepikarze, przedsiębiorcy.

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały
Rzecznik Praw Obywatelskich

  * Pola obowiązkowe.