Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

REALIZACJA PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE”

W roku szkolnym 2023/2024 podjęliśmy działania zmierzające do uzyskania Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Chcemy w sposób świadomy i wszechstronny wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska. Chcemy wychować ucznia świadomego, który stanie się w przyszłości obywatelem dbającym o potrzeby innych, aktywnie włączającym się w działania na rzecz poprawy jakości i stylu życia. Chcemy, aby nasi uczniowie nauczyli się dbać o siebie i swoje środowisko oraz potrafili ciekawie spędzać czas wolny w zgodzie z przyrodą.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się, m.in.:

 1. kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 2. zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 3. umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 4. zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 5. włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 6. wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 7. włączać do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Plan działań na rok szkolny 2023/24

PLAN DZIAŁAŃ

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻARACH

W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

„W zdrowym ciele mocy wiele”

 1. Część wstępna
 2. Problem priorytetowy:

Znaczenie racjonalnego odżywiania i aktywności ruchowej dla zdrowia dzieci i młodzieży.

Opis problemu:

Wyniki przeprowadzonej ankiety, obserwacji nauczycieli oraz przeprowadzonych przez pielęgniarkę pomiarów wzrostu i wagi uczniów pokazują, że nasi uczniowie mają problem z prawidłowymi nawykami żywieniowymi oraz aktywnym spędzaniem czasu co wpływa na nadwagę dzieci i młodzieży.

Uzasadnienie:

Edukacja zdrowotna w naszej szkole jest jedynym z podstawowych i bardzo ważnych elementów nauczania i wychowania. Niezbędne jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promocja zasad aktywnego stylu życia i nauki prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się.

Ze względu na to, że jest co raz więcej dzieci, które mają problem z nadwagą, co wiąże się w przyszłości z różnego rodzaju chorobami, nasza szkoła przystępuje do Programu Szkoła Promująca Zdrowie po raz czwarty. Uczniowie powinni bardziej przywiązywać uwagę do tego, co, na co dzień jedzą. Rodzice muszą zwracać większą uwagę na przygotowanie dla dzieci do szkoły „zdrowego” śniadania, jak i większej ilości owoców i warzyw. Udział w programie powinien uświadomić dzieciom i ich rodzicom, iż spożywanie dużych ilości przetworzonej żywności m.in. słodyczy i chipsów nie jest zdrowe dla organizmu. Uczniowie powinni opanować najważniejsze zasady żywienia, potrafić odróżnić zdrową żywność od „śmieciowego” jedzenia. Realizacja projektu przyczynić się również powinna do większego zainteresowania grona pedagogicznego zdrowym odżywianiem i świadomości tego co spożywamy. Bardzo ważnym dla nas zadaniem jest popularyzacja picia wody, w związku z tym będziemy podejmować działania propagujące codzienne picie wody. Realizacja programu przyczynić się powinna wzrostu aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna (ruchowa) jest podstawowym stymulatorem rozwoju psychosomatycznego człowieka. Rozwija ona dyspozycje związane m.in. z umiejętnościami ruchowymi, zdolnościami motorycznymi, postawą czy zahartowaniem ciała. Aktywność fizyczna odgrywa ważną rolę w zapobieganiu oraz terapii wielu zaburzeń rozwojowych i chorób. Jest istotnym czynnikiem w procesie walki m.in. z otyłością, zaburzeniami układu ruchu, zapobieganiu osteoporozie, miażdżycy, leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego, astmy oskrzelowej itp.

 1. Przyczyny istnienia problemu:

-brak pozytywnych nawyków żywieniowych,

-nadmierne spożywanie produktów przetworzonych m.in. chipsów i słodyczy,

 -picie słodkich napojów,

 -mała aktywność fizyczna,

 -siedzący tryb życia ( komputer, telewizor, telefon),

-powiększająca się liczba dzieci z nadwagą,

– słaba kondycja fizyczna.

 1. Propozycje rozwiązania problemu:

– dostarczenie informacji o wpływie aktywności fizycznej na funkcjonowanie organizmu;

– tworzenie przyzwyczajeń przez aktywne uczestnictwo w zajęciach ruchowych,

– poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia,

– kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia,

– rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem, wdrażanie do dbania o zdrowie własne i innych.

 1. Część właściwa

CEL: 68% uczniów racjonalnie odżywia się i aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych.

Kryterium sukcesu:

Przygotowywanie posiłków przez uczniów zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i aktywny udział dzieci w zajęciach ruchowyc

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji Wykonawcy Termin Sposób sprawdzenia wykonania zadania
Opracowanie planu pracy Akceptacja planu działań przez społeczność szkolną Przygotowanie planu działań przez Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia

 

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia

 

październik Utworzenie planu działań.

 

 

 

 

Lista obecności na spotkaniach.

Przedstawienie i konsultacja programu podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkolny koordynator

 

Prezentacja planu na spotkaniu z rodzicami oraz zamieszczenie planu na stronie internetowej szkoły Wychowawcy,

Pedagog szkolny

Przekazywanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat racjonalnego żywienia oraz wpływu aktywności fizycznej na funkcjonowanie organizmu. Udział uczniów i rodziców w spotkaniach. Pogadanka nt. „Wpływ ruchu na zdrowie człowieka” do przedstawienia na lekcjach i zebraniach z rodzicami. Wychowawcy

 

październik/

listopad

 

Dokumentacja fotograficzna
Przedstawienie piramidy zdrowia i aktywności fizycznej – broszury dla rodziców, pogadanka z uczniami. Pielęgniarka szkolna.

 

listopad

 

Spotkanie z dietetykiem. Pedagog szkolny,

koordynator

kwiecień
Warsztaty „Wiem, co jem” – zdrowa dieta i składniki odżywcze Pielęgniarka szkolna. styczeń
Warsztaty z przedstawicielami PSSE w Zarach na temat zbilansowanej diety. Szkolny koordynator

 

marzec
Program „Owoce w szkole” Dyrektor placówki rok szkolny
Program „Szklanka mleka” Dyrektor placówki rok szkolny
Spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej Pedagog szkolny rok szkolny
Dostarczanie dzieciom możliwości aktywnego uczestniczenia różnorodnych zajęciach ruchowych 85% uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych Udział uczniów w dodatkowych zajęciach sportowych w ramach programu MEN  „WF z AWF” Koordynator: Iwona Durska

 

rok szkolny

 

Harmonogram zajęć, fotorelacja.

 

Udział w ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i Sportowo” Koordynator: Iwona Durska rok szkolny

 

Certyfikat za czynny udziału w akcji.
Udział w programie „Trzymaj formę” Koordynator: Iwona Durska rok szkolny

 

Certyfikat za czynny udział w programie
Udział Europejskim Tygodniu Sportu – „Wesoły bieg z przeszkodami” Koordynator: Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

wrzesień

 

Rejestracja wydarzenia na stronie estpolska.gov.pl
„Aktywne powitanie jesieni”

·       tematyczne zajęcia i zabawy ruchowe;

 

·       spacery do parku, lasu i sadu.

 

Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

 

Wioleta Wilczak-Strytyńska,

wrzesień,

 

 

 

październik

 

Dokumentacja fotograficzna, relacja na stronie internetowej szkoły.

 

„Dzień dyni” – tematyczne gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnych odmian dyni. Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

listopad

 

„Talerz zdrowia i aktywności fizycznej” – aktywne, praktyczne i wielozmysłowe poznanie grup produktów żywnościowych, które powinny się znaleźć w codziennej, prawidłowo zbilansowanej diecie. Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

„Dzień pluszowego misia” – aktywnie, zdrowo i sportowo.

 

Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

grudzień
Sportowy Kalendarz Adwentowy – codzienne ćwiczenia całej społeczności szkolnej w okresie adwentowym. Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

grudzień
„Zwinni pomocnicy Świętego Mikołaja” – mikołajkowe gry i zabawy Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

grudzień
„Pozytywnie i aktywnie” – propozycje zabaw i ćwiczeń śródlekcyjnych. Koordynator:

Iwona Durska,

 

styczeń
Zimowa Olimpiada Sportowa Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

luty
„Zdrowe plecy” tygodniowa akcja Profilaktyka Wad Postawy

 

Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

marzec
„Witamy wiosnę” – tematyczne gry i zabawy ruchowe

 

Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

kwiecień
„Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej” – czynne utrwalenie zasad zdrowego żywienia i odpowiedniej Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

kwiecień
„Dzień Ziemi” aktywnie, zdrowo i sportowo

 

Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

kwiecień,

maj, czerwiec

Wiosenne wycieczki do parku, lasu, na łąkę. Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

maj
„Wybieram wodę” wesołe zabawy ruchowe, zachęcanie do picia wody mineralnej. Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

maj
„Wiosenny Tydzień Aktywności Fizycznej”

 

Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

czerwiec
Aktywne środy Koordynator:

Iwona Durska,

Sebastian Ziętal

rok szkolny
Zajęcia z dogoterapii z psem terapeutą Codym Pedagog szkolny:

Agnieszka Urbanowicz

 

rok szkolny spotkania raz w tygodniu
„Przytul alpakę” aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu ze zwierzętami. Anna Jans

Wioleta Wilczak-Strytyńska

Rok szkolny (spotkania raz w miesiącu)
Dostarczanie dzieciom możliwości aktywnego uczestniczenia w różnorodnych zajęciach z zakresu zdrowego odżywiania 68% uczniów zna zasady zdrowego żywienia.

 

„Przetwory owocowo-warzywne”, ofiarowanie przetworów hospicjum.

 

Barbara Góra,

Anna Jans,

A. Wojciechowska,

Wychowawcy

 

wrzesień, październik

 

Dokumentacja fotograficzna, relacja na stronie internetowej szkoły.

 

„Zdrowe śniadanie do szkoły”- apel utrwalający zdrowe nawyki  żywieniowe, zasady higieny osobistej (zakończony zbiórką pieniędzy na hospicjum-„Pola Nadziei”)- każda klasa prezentuje zdrowe II śniadanie. Barbara Góra,

Justyna Urszulak,

Aanna Jans,

pielęgniarka szkolna,

wychowawcy

 

październik
Udział w konkursie „Przepis na zdrowy fast-food” Anna Marciniszyn listopad
„Tydzień zdrowych sałatek” (integracyjne zajęcia połączonych klas) B. Góra,

A. Dembowiak-Michalska,

B. Maćkowiak,

wychowawcy

listopad
Spotkanie z pszczelarzem – wartości płynące ze spożywania miodu. Justyna Szpręgiel listopad
Owocowe czwartki (edycja jesienna) M. Suszczewicz,

B. Góra,

wychowawcy

listopad
„Jogurtowe wtorki” A. Borys-Fizela,

J. Szpręgiel,

wychowawcy

styczeń, kwiecień
„Zdrowe śniadanie z nowalijkami z parapetu” B. Góra,

wychowawcy

marzec
„Klasowe zielone ogródki- hodowla ziół i warzyw” – zdrowe śniadania i przekąski B. Góra,

wychowawcy

 

marzec, kwiecień, maj
Powiatowy Konkurs „Zdrowy Styl Życia” Mirosława Świerk kwiecień
Zajęcia edukacyjno-plastyczne -Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności fizycznej Marta Suszczewicz,

wychowawcy

kwiecień
Konkurs plastyczny – Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności fizycznej Barbara Góra,

Iwona Durska,

wychowawcy

kwiecień
Tydzień zdrowych sałatek Alicja Borys,

Justyna Szpręgiel,

Wioleta Wilczak-Strytyńska,

wychowawcy

kwiecień
Konkurs plastyczny „Zdrowe żywienie to mądre myślenie” Marta Suszczewicz,

wychowawcy

maj
Zdrowe przekąski Barbara Maćkowiak,

wychowawcy

maj
„Owocowe czwartki” (edycja wiosenna) Barbara Góra,

Marta Suszczewicz,

wychowawcy

czerwiec
Dokonanie ewaluacji 68% uczniów stosujących zasady zdrowego odżywiania się oraz aktywnie uczestniczących w zajęciach ruchowych uczniów.

 

Opracowanie ankiety dla uczniów/rodziców; Wychowawcy klas,

 

kwiecień Ankieta ewaluacyjna i raport z wyników zamieszczony na stronie internetowej, wnioski do dalszej pracy
Przeprowadzenie i opracowanie wyników ankiety; Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia maj
Przedstawienie wyników na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zamieszczenie na stronie szkoły. czerwiec

 

"ZDROWE ŻYWIENIE TO MĄDRE MYŚLENIE"

W ramach programów promujących zdrowie w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem „ZDROWE ŻYWIENIE TO MĄDRE MYŚLENIE”.
Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 18 prac. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w czasie szkolnych obchodów Dnia Dziecka.
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie „Serce za Serce”.

"Talerz zdrowia"

W piątek naszą szkołę odwiedzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach. Pani Kasia i Pani Mariola przeprowadziły warsztaty na temat zdrowego żywienia. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą w tym temacie. Posiadane wiadomości i umiejętności zastosowali w praktyce i z ogromnym zaangażowaniem ułożyli „Talerz Zdrowia”.
Na wielką uwagę zasługują również przygotowania do warsztatów. Uczniowie, przy wsparciu wychowawców, wykonali transparenty z hasłami na temat zdrowia.
Hasła będą nam codziennie przypominać o zasadach zdrowego żywieniA.

"JOGURTOWE WTORKI"

Akcja „JOGURTOWE WTORKI” powtórnie zagościła w naszej szkole.
W każdy kwietniowy wtorek drugie śniadania wzbogacamy w dobroczynne bakterie zawarte w jogurtach.  Wiemy już, że częste spożywanie jogurtów, zwłaszcza naturalnych, podnosi odporność, ułatwia trawienie, wzmacnia kości i zęby, chroni przed cukrzycą oraz korzystnie wpływa na cały układ pokarmowy.

"ZDROWE PLECY"

W naszej szkole trwa tygodniowa akcja Profilaktyki Wad Postawy pod hasłem „ZDROWE PLECY”.
Podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie zapoznają się z wzorcem prawidłowej postawy ciała oraz znaczeniem prawidłowej postawy dla zdrowia człowieka, a także koniecznością korygowania wad postawy w przypadku ich istnienia.
Podopieczni z wielkim zaangażowaniem pracują nad wzmocnieniem mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

"ŚNIADANIE DAJE MOC!"

„ŚNIADANIE DAJE MOC!”

Przedwiosenne śniadania w naszej szkole obfitowały w wiele witamin. Na kanapkach, twarożkach oraz w sałatkach królonowały nowaijki zakupione na targu, ofiarowane przez rodziców oraz wyhodowane na parapetach naszych klas.
Dzieci z chęcią próbowały nowych smaków. Takie śniadania są dla wszystkich prawdziwą frajdą.

"JOGURTOWE WTORKI"

W ramach programu SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE w naszej placówce zorganizowaliśmy dni jogurtowe. W każdy styczniowy wtorek cała społeczność szkolna zajada się smacznymi i zdrowymi jogurtami.
Każdy kubeczek tego produktu zawiera w sobie mnóstwo dobrych bakterii, które chronią nas przed przeziębieniem.
Częste spożywanie jogurtów, zwłaszcza naturalnych, nie tylko wzmacnia odporność, ale także ułatwia trawienie, wzmacnia kości i zęby, chroni przed cukrzycą i wpływa korzystnie na cały układ pokarmowy.
Dzisiejszych posobów na przygotowanie jogurtowego drugiego śniadania w naszej szkole było co niemiara 🙂

"OWOCOWE CZWARTKI"

„Witaminki, witaminki….”
Listopadowa akcja „OWOCOWE CZWARTKI”  spotkała się z miłym przyjęciem w naszej szkole. W tym owocowym dniu, cała społeczność szkolna „chrupie” pyszne, świeże owoce. A głównymi bohaterami tego dnia są smaczne i zdrowe  jabłka, gruszki, winogrona i śliwki. Celem akcji jest wyrobienie wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły nawyku spożywania naturalnych witamin poprzez włączenie do codziennych posiłków owoców, które dostarczają naszemu organizmowi niezbędnych i niezastąpionych składników odżywczych.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za włączenie się do naszego zdrowego wydarzenia i uzupełnienie śniadaniówek dzieci w owoce.

"Jesienna surówka"

W ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie klasa I-III PdP p. Basi zaprosiła uczniów z sąsiednich klas ZRW do wspólnego wykonania „Jesiennej surówki”. Uczniowie wszystkimi zmysłami poznawali składniki surówki, obierali, ucierali marchewki i jabłuszka, wyciskali sok z pomarańczy, doprawiali do smaku i mieszali składniki surówki. Uczyli się też obsługi robota kuchennego. Efekt był wyśmienity – wszystkie dzieci z apetytem zajadały smaczną i zdrową surówkę.

Talerz Zdrowego Żywienia

W ramach programów promujących zdrowie uczniowie wykonali Talerz Zdrowego Żywienia. W aktywny sposób  utrwalali wiedzę na temat produktów żywnościowych, które powinny znaleźć się w codziennej, prawidłowo zbilansowanej  diecie. Nasi podopieczni uzmysłowili sobie również potrzebę podejmowania aktywności ruchowej każdego dnia

WF z AWF Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w III edycji programu WF z AWF Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości.
Celem programu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

"Trzymaj Formę!"

Nasza szkoła przystąpiła w bieżącym roku szkolnym do programu „Trzymaj Formę!”
Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!” opracowany z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego jako realizacja zaleceń strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Narodowej Strategii opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.
Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

"Zdrowo i Sportowo"

Aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Zdrowo i Sportowo”
Celem programu jest zwiększenie świadomości na temat roli i wagi aktywności fizycznej, odpowiedniego odżywiania i odpoczynku.

#BeActive

Nasza placówka w bieżącym roku szkolnym wzięła udział w Europejskim Tygodniu Sportu.
Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić dorosłych i dzieci do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok!
We wrześniu w naszej szkole odbył się „Wesoły bieg z przeszkodami”. Podczas zmagań sportowych panowała wspaniała atmosfera, wszystkim uczestnikom dopisywał świetny humor.
Za aktywne uczestnictwo w programie otrzymaliśmy dyplom.

"W zdrowym ciele siły wiele"

„W zdrowym ciele siły wiele” hasło naszego programu Szkoły Promującej Zdrowie przewodziło aktywnym zabawom ruchowym przeprowadzonym z okazji „DNIA DYNI” Uczniowie podnosili, przenosili, przeciągali i przerzucali ciężkie dynie, a wszystko z uśmiechem i wielkim zaangażowaniem
Po zakończonych zabawach nasze ćwiczebne przybory zamieniły się w bombę witaminową w postaci dyniowej zupy krem.

"Przetwory owocowo - warzywne"

W ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie wdrażamy uczniom zasady zdrowego żywienia. Uczniowie klas przysposabiających do pracy we wrześniu zrealizowali zadanie pt. „Przetwory owocowo- warzywne”. Podczas zajęć kulinarnych powstały pyszne powidła śliwkowe, musy jabłkowe, kompoty owocowe, przeciery pomidorowe, ogórki kiszone, buraczki, papryka marynowana, czy sosy pomidorowo- paprykowe. Z wykonanych przetworów powstaną na zajęciach w kolejnych miesiącach zdrowe i smaczne zupy, pizzę, sałatki i II dania. Witaminy zamknięte w słoiczkach wzmocnią naszą odporność i zdrowie w zimowych miesiącach.

"Zdrowe śniadanie do szkoły"

Szkoła Promująca Zdrowie – to MY! Dzisiaj wszystkie klasy ze wsparciem swoich wychowawców i rodziców wykazały się niezwykłą kreatywnością i przygotowały pyszne, zdrowe przekąski śniadaniowe. Nasz apel przygotowany przez panie B. Górę i J. Urszulak przy współudziale pani pielęgniarki promował wśród uczniów zasady zdrowego żywienia, higieny i profilaktyki zdrowia. W czasie apelu przeprowadziliśmy akcję „Pola Nadziei” zbierając pieniążki na żarskie Hospicjum. Całą akcję zakończyliśmy wspólną degustacją- było pysznie!

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały
Rzecznik Praw Obywatelskich

  * Pola obowiązkowe.