Stowarzyszenie Serce za serce

Stowarzyszenie Serce za serce

na rzecz uczniów zespołu szkół  im. M. Grzegorzewskiej W Żarach

Podaruj 1,5% podatku

KRS    0000322913

NR. KONTA: 30 2030 0045 1110 0000 0395 5710

Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców.

Działa od 05.02.2009r.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Celem Stowarzyszenia jest działanie i integracja społeczna na rzecz uczniów niepełnosprawnych psycho- ruchowo.
 2. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji (logopedia, m. Tomatisa, M. EEG Biofeedback, wczesnej interwencji) profilaktyki, nauczania i działalności kulturalnej w różnych formach osób o ograniczonej sprawności psycho- ruchowej.
 3. Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym.
 4. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
 5. Zmianę negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych psycho- ruchowo.
 6. Inicjowanie i popularyzacja poczynań ułatwiających poruszanie się i życie osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i psychospołecznych.
 7. Zapoznanie społeczeństwa lokalnego z problemami osób niepełnosprawnych.
 8. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 9. Wymiana doświadczeń i współpraca z podobnymi organizacjami działającymi w kraju i za granicą.
 10. Pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby uczniów niepełnosprawnych psycho- ruchowo.

Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie:

 1. Podejmuje starania w celu najszerszego zrzeszania rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych.
 2. Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla osób niepełnoprawnych psycho- ruchowo.
 3. Występuje z inicjatywami zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz tworzy warunki do korzystania z nich.
 4. Organizuje i realizuje konferencje, szkolenia, spotkania, odczyty, seminaria dla rodziców i specjalistów.
 5. Promuje działalność edukacyjno-terapeutyczną Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej.
 6. Organizuje różne formy wypoczynku jak: półkolonie, kolonie, turnusy rehabilitacyjne, zielone szkoły, wycieczki dla dzieci , młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miarę z udziałem dzieci zdrowych.
 7. Organizuje imprezy kulturalno- oświatowe, sportowo-rekreacyjne, wystawy i inne formy zajęć w zakresie swojej działalności.
 8. Inspirowanie działalności aktywizującej fizycznie, zawodowo i kulturalnie podopiecznych (uczniów) Stowarzyszenia w środowisku.
 9. Organizuje prezentację dorobku kulturalnego uczniów szkoły w środowisku lokalnym.
 10. Współpracuje z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi, ośrodkami terapeutycznymi oraz Zespołem Szkół im. M. Grzegorzewskiej.
 11. Występuje do organów administracji państwowej oraz instytucji i organizacji społecznych w kraju i za granicą w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.
 12. Współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych do stowarzyszenia celach.
 13. Gromadzi środki pochodzące z:
  • składek, ofiar, darów pieniężnych (w tym odliczenia podatkowe 1,5%)
  • rzeczowych członków Stowarzyszenia
  • dotacji
  • zbiórek publicznych
  • ofiar, darów pieniężnych (w tym odliczenia podatkowe 1,5%) i rzeczowych innych instytucji krajowych i zagranicznych.